KOPIA RAPORTÓW ESPI/EBI

Rozporządzenie MAR precyzyjnie określa sposób i zakres informacji, do upubliczniania których jest zobowiązany Emitent. Treść art. 17 poniżej.

Pamiętaj, że zachowanie treści upublicznionych komunikatów zabezpiecza interesy Spółki Emitenta.

AlertSerwis.pl oferuje kopię WSZYSTKICH raportów ESPI i EBI jakie Emitent podał do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI (KNF) lub EBI (GPW).

Integralną częścią oferowanej kopii raportów są wszystkie załączniki PDF upublicznione przez Emitenta.

Przykład pełnej kopii za min. 5 lat dostępna jest do pobrania - link poniżej.

Jak wygląda kopia?

Kopia raportów przygotowana jest jako skompresowany plik .zip i zawiera edytowalny plik w formacie .xls oraz katalog z załącznikami PDF


Plik w prosty sposób można filtrować i sortować treści.


Plik zawiera zakładkę z informacjami statystycznymi upublicznionych raportów.
Plik zawiera katalog z załącznikami PDF.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

....

ROZDZIAŁ 3
WYMOGI W ZAKRESIE PODAWANIA INFORMACJI DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Artykuł 17

Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej
1. Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące.
Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz w stosownych przypadkach w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE (1).
Emitent nie może łączyć podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej z reklamowaniem własnej działalności.
Emitent zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Niniejszy artykuł ma zastosowanie do emitentów ubiegających się o dopuszczenie swoich instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim lub których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub – w przypadku instrumentów będących w obrocie jedynie na MTF lub OTF – emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub OTF lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF w państwie członkowskim.